Sponsorlu Bağlantılar

Markanın Korunması ve Kapsamı

MARKA TESCİL kategorisinde açılmış olan Markanın Korunması ve Kapsamı konusu , ...


Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 16-2009   #1
Gıda Mühendisi
 
Muhittin YILMAZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 01-04-2008
Yaş: 39
Mesajlar: 1.122
Tecrübe Puanı: 100
Muhittin YILMAZ will become famous soon enoughMuhittin YILMAZ will become famous soon enough


Standart Markanın Korunması ve Kapsamı

Sponsorlu Bağlantılar
Markanın korunması, marka sahibinin izni olmaksızın başkası tarafından kullanılmaması; aksine hallerin markaya tecavüz sayılması demektir.
Marka, sahibine, izni olmadan kullanılmasını önleme yetkisi verir. Marka TPE’ ye karşı da korunur. Marka, başkası tarafından ticaret unvanının bir parçası olarak da kullanılamaz; aksi halde unvanın terkini istenebilir. Marka bütünüyle ve/veya teker teker parçaları itibariyle korunur.
Markanın korunmasının maddi ve şekli koşulu TESCİLDİR. Marka hakkı kural olarak tescil ile elde edilir ve markanın korunması tescil ile başlar. Marka, tescil edilmiş işaretlere verilen addır. Tescil edilmeyen işaret tescilli olmadığı için sadece “işaret” tir.

Korunmanın Sınırı ve Kapsamı

Markaya sağlanan koruma, kural olarak, tescilin kapsamına giren mal ve hizmetlerle sınırlıdır. Başka bir deyişle, marka hangi mallar ve hizmetler için tescil edilmişse, marka sahibinin, markasının başkası tarafından kullanılmasını ve tescilini önleme yetkisi, o mal ve hizmetler ile o mal ve hizmetlere benzer mal ve hizmetlerle sınırlıdır. Buna korumanın tescilin yapıldığı mal ve hizmetlerle ve benzeri mal ve hizmetlerle sınırlı olması ilkesi denir. İlkenin istisnasını, toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış markalar oluşturur. Şöyle ki, bu niteliği kazanmış bir markanın sahibi markasının başka mal ve hizmetlerde kullanılması halinde de bazı koşullar altında korunur.
Tescilin kapsamı, tescil dilekçesinde dar tutulmuş ise, koruma da bu kapsam nedeniyle dar olur. Diğer taraftan tescil dilekçesinde ilgisiz mal ve hizmetler sayılarak kapsam suni olarak genişletilemez. “Benzer mal ve hizmetler” kavramı koruma sınırını bir ölçüde ileriye götürmüştür.
Tescilli markanın “aynı”, “benzeri”, veya “ayırt edilemeyecek kadar benzeri” olan işaretlerin aynı ve benzer mal ve hizmetlerle ilgili olarak kullanılması veya halk tarafından karıştırılma ihtimalinin bulunması markaya tecavüz olduğu için kullanılması markanın sahibi tarafından men edilebilir.
Bu tecavüz dolayısıyla hukuki ve cezai talepler ileri sürülebilir. Ayrıca tescilli markanın aynı, benzeri olan veya halk tarafından karıştırılma ihtimali bulunan işaretlerin aynı veya benzer mallar için başkası adına marka olarak tescilleri yapılamaz. Yapılmışsa hükümsüzlük davası ile markanın terkin edilmeleri yoluna gidilir; bunun için, mezkur işaretlerin ayırt edici vasıf kazanmış olmaları gerekir.
Tanınmış markalar farklı mal ve hizmetlerde de korunabilirler. Tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir markanın tanınmışlığından yararlanma, itibarına zarar verme ve ayırt edici karakterini zedeleme hallerinde de marka korunur.
Yukarıdaki açıklamalara göre, marka hakkının, yani korumanın sınırları ve kapsamı aşağıdaki şu şekilde özetleyebiliriz. Tescilli bir markanın aynı, benzeri veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan, bu sebeple halk tarafından karıştırılması ihtimali bulunan işaretlerin:


Korunmanın Sınırı ve Kapsamı

1-Aynı veya benzer mal ve hizmetler için

a) Tescili talebi TPE tarafından resen reddedilir. (Mutlak ret sebebi ) yeter ki, işaret tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar bakımından ayırt edici nitelik kazanmış olsun.
b- Tesciline itiraz edilebilir ve talep reddolunabilir. (Nispi ret sebebi); yeter ki, işaret tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar bakımından ayırt edici nitelik kazanmış olsun.
c- Tescil edilmeleri halinde hükümsüzlük davası açılabilir ve işaret terkin olunabilir ; yeter ki, işaret tescil tarihinden önce tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak ayırt edici karakter kazanmış olsun .
d) Tescilsiz olarak izin alınmadan kullanılmaları tecavüz oluşturur ve hukuk ve ceza davaları açılabilir ; yeter ki, işaret tescil tarihinden önce tescile konu mallar veya hizmetler ile ilgili olarak ayırt edici karakter kazanmış olsun.

2-Farklı mal ve hizmetler için tescilleri mümkündür. Ancak tanınmış bir markanın;
a- Toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyinden haksız olarak yararlanma (şöhreti sömürme) hali varsa; veya
b- İtibarına zarar gelecekse; veya
c- Ayırt edici karakterini zedeleyecekse (sulandırma) tescil başvurusu reddedilir.

3-Mark KHK bir markayı;
a- Aynı mal ve hizmetler için aynen kullanılması dolayısıyla korumuştur. (Özdeşe karşı koruma).
b- Aynı mal ve hizmetler için karıştırılma sebebiyle korumuştur.
c- Tanınmışlığı dolayısıyla korumuştur.

Tescilli marka sahibi, hak sahibi olduğu markanın aynı veya benzeri olan bir işaretin, başkası tarafından izinsiz olarak mal veya ambalaj üzerine konulması, işareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin önerilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması, işareti taşıyan malın ithali veya ihracı, işaretin teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarda kullanılmasının önlenmesini isteme hakkı vardır.
Tescilli bir markanın sahibi, tescilli olduğu belirtilmeden sözlük, ansiklopedi veya başka bir başvuru eserinde jenerik izlenimi verecek şekilde yayımlanması halinde yayıncıdan, yayının sonraki ilk sayısında markanın tescilli olduğunu açıklamak suretiyle mevcut yanlışlığın düzeltilmesini isteme hakkı vardır. Buna düzeltme hakkı denir.

Korumadan Yaralanacak Kişiler ve Karşılıklılık İlkesi

Markanın tescili için başvuracak kişiler, korumadan yararlanacak kişilerdir.
Mark KHK’ nin öngördüğü koruma; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut DTÖ Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişilerce elde edilir . Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye’ de marka korunmasından aynı şekilde yaralanır .
Bir ülkenin, kendi vatandaşlarına diğer ülkede belirli konularda hak tanınması halinde, buna karşılık olmak üzere anılan diğer ülkenin vatandaşlarına benzer hakları tanıması veya ulusal muamele ilkesini uygulaması “karşılıklılık ilkesi” olarak tanımlanmaktadır. Bu ilke hukuken veya fiilen uygulanabilir. Karşılıklılık yasaya, sözleşmeye veya fiili uygulamaya dayalı olarak sağlanabilir.

Korumanın Ülkeselliği İlkesi

Korunma ülkeseldir. Bu ilke uyarınca, her devlet, marka korunmasını -hukukundaki maddi ve şekli koşullar yerine getirilmek kaydıyla- sadece kendi ülkesinde sağlar; her devlet kendi ülkesindeki ihlallerde tecavüze uğrayan ve kendi kanunlarına göre hak sahibi olan kişinin kendi ülkesindeki hukuk yollarına başvurmasına izin verir. Bu ilke uyarınca markanın sahibi, izni olmadan markasının kullanılmasına ancak T.C. sınırları içinde engel olabilir, yoksa, Türkiye’ deki tescile dayanarak, Türkiye dışında markanın kullanılmasını yasaklayamaz. Yasaklama yetkisi, markanın yurtdışında tescili halinde tescilin yapıldığı ülkelerin hukuklarına göre de doğar.
Engel olma yetkisi içine ithal edilen mallar da dahildir. Yargıtay , anılan ilkeyi Bahman kararında şu şekilde açıklamıştır: “Markaların korunması 556 sayılı KHK’ ye göre ilke olarak T.C. sınırları içerisinde geçerli bulunmaktadır. Markaların korunmasının ülkeselliği adı verilen bu ilke her ülkenin kendi sınırları içinde ve mevzuatına göre tescil edilmiş her markayı koruma siyasetinin ifadesidir. “Yüksek Daire” bu kararında Bulgaristan’ da tescilli Bahman marka sigaraların Mersin serbest bölgesine getirilmesini Türkiye’ de müseccel Bahman marka sigaralara tecavüz olarak kabul etmemiştir. Çünkü başka bir ülkeye gidecek olan bu sigaralar Türkiye’ ye ithal edilmemiştir.


Türkiye sınırları içindeki koruma, aynı markanın yurt dışında başkası adına tescil edilmiş olması halinde, yurt dışında imal edilen ve bu markayı taşıyan mal ve hizmetlerin Türkiye’ ye ithali ile de bertaraf olunamaz. Mesela, Türkiye’ de tescil edilmiş bulunan ve A’ ya ait olan “Rainbow” markası, aynı markayı İspanya’ da tescil ettirmiş olan B’ nin mallarının Türkiye’ ye ithali ile ihlal edilmez. A, B’ nin mallarının Türkiye’ ye ithaline engel olabilir. Yargıtay’ın Vitra/Vitra Knoll kararında Türkiye’ de tanınmış Vitra markasının, Türkiye’ de tescilli olmayan ve tanınmış marka statüsünde de bulunmayan, yurt dışından ithal edilen Knoll Vitra markasını taşıyan mallarla ihlal edildiğini ve bunun Mark KHK ‘ ye aykırı olduğunu karara bağlamıştır
Ülkesellik ilkesi gereği, aynı işaret marka olarak, bir çok ülkede, o ülkelerin ulusal hukuklarına göre tescil edilecek olursa, tescil olunduğu ülkelerin hukukları uyarınca ve o ülkelerin hakimiyet hudutlarıyla sınırlı olmak üzere marka hakkı doğar. Tescilin hak sağlayıcı ve koruyucu etkisi tescil edildiği ülkenin sınırlarını aşamaz. Marka korunmasının ülkeselliği ilkesi evrenseldir.

Korumanın Süresi

Korumanın süresi, başvuru tarihinden başlamak üzere 10 YILDIR. Ancak, korunma onar yıllık yenilemeler ile bir süre ile bağlı olmaksızın uzatılabilir. Marka yenilenmediği takdirde marka hakkı sona erer.
I- Koruma Hakkını Doğuran Haksız Kullanım Modelleri
Haksız kullanım modeli :
Aynı işaretin Aynı Mal ve Hizmetler İçin Kullanılması
Benzer İşaretin Aynı Mal ve Hizmetler İçin Kullanılması
Aynı İşaretin Benzer Mal ve Hizmetler İçin Kullanılması
Benzer İşaretin Benzer Mal ve Hizmetler İçin Kullanılması
Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markanın veya Benzerinin Başka Mal ve Hizmetler İçin Kullanılması


I- Koruma Hakkını Doğuran Haksız Kullanım Modelleri
Haksız kullanım modeli: Markanın veya benzeri işaretin aynı veya benzeri mallarda kullanılmasıdır.
Marka sahibinin izni olmaksızın; markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması, tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılmasının önlenmesini talep etme yetkisi vardır.
Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve hizmetlerle benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanılması halinde, tescili istenen işaretin kullanılmasıyla tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması halinde marka sahibinin markasının kullanılmasının önlenmesini talep etme yetkisi vardır
Haksız kullanım modeli
a) Aynı işaretin Aynı Mal ve Hizmetler İçin Kullanılması: Bu halde işaretle ve mal veya hizmetle ayniyet vardır.

b) Benzer İşaretin Aynı Mal ve Hizmetler İçin Kullanılması: Bu halde kullanılan işaretle Türkiye’ de tescilli markayla ayniyet değil fakat benzerlik, mal veya hizmetle ise ayniyet vardır.

c) Aynı İşaretin Benzer Mal ve Hizmetler İçin Kullanılması: Bu halde işarette ayniyet, mal ve hizmette benzerlik vardır.
d) Benzer İşaretin Benzer Mal ve Hizmetler İçin Kullanılması: Bu halde işarette ve mal veya hizmette benzerlik vardır.
Haksız kullanım modeli
e) Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markanın veya Benzerinin Başka Mal ve Hizmetler İçin Kullanılması: Marka sahibi, markasının aynı veya benzeri olan bir işaretin, markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerin başka mal veya hizmetlerde kullanılmasını, tescilli markanın itibarı dolayısıyla kullanana haksız avantaj sağlıyor veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar veriyorsa, önleyebilir. Bu hale haksız yararlanma veya şöhreti sömürme denebilir. Ör: Ampul için tescil edilmiş “Arpar” markasını, başkası dondurmada, ısıtılacak pizzada, soğuk sandviçte veya lokantalar ya da marketler zincirinde kullanacak olursa, kural olarak Arpar markasının sahibinin böyle bir kullanmayı önleme yetkisi yoktur. Çünkü ampul ile dondurma veya pizza arasında benzerlik bulunmamaktadır.
Ancak “Chanel” markası veya benzeri, oteller zinciri veya dondurma için kullanılacak olursa, hukuki durum değişik olabilir. Çünkü “Chanel” markasını otelleri için hizmet markası olarak kullanmak isteyen ikinci markanın sahibi Chanel’ in tanınmışlık düzeyinden yararlanarak haksız bir yarar sağlayabilir. Şöyle ki, üçüncü kişiler “Chanel” markalı otellerin tanınmış Chanel markasının sahibine ait olduğunu zannedip Chanel’ e duydukları güvenle aynı unvanı taşıyan otellere de yönelebilir, ona ilgi gösterebilirler.
Türkiye’ den bir örnek verecek olursak; “Lassa” markası Mark KHK anlamında tanınmış bir markadır. Türkiye’ de birçok kişi markaya ve markanın sahibi olan Sabancı Topluluğuna itimat etmektedir. Lassa markası, motorlu taşıt lastiği ile hiç ilgisi bulunmayan bir mal veya hizmet grubu, mesela vernik, motosiklet, kumaş vs. için de kullanılsa üçüncü kişiler de anılan malların da Sabancı Topluluğuna dahil bir işletmenin (ortaklığın) ürünü olduğu zannı uyanabilecek ve Lassa markasını bu şekilde kullanan kişi haksız bir yarar elde etmiş olacaktır.
Tanınmış bir markanın farklı mal ve hizmetler için kullanılması bazı hallerde tanınmış markanın itibarına zarar verebilir. Mesela, “Vakko” markası başka bir işletme tarafından kötü kaliteli iplik üretiminde kullanılıyorsa, ipliklerin “Vakko” markasını taşıması, bu ipliklerin de “Vakko” tarafından üretildiği zannını alıcıda (halkta) uyandıracağı için tanınmış markanın sahibi buna engel olabilir. Bunun için Mark KHK ; tanınmış markanın itibarına zarar verecekse, aynı veya benzer işaretin başka mal ve hizmetler için kullanılamayacağını öngörmüştür ve aksine hareketin tanınmış markaya tecavüz oluşturabileceğini ve sahibi tarafından kullanılmanın önlenebileceğini belirtmiştir. Nihayet tanınmış bir markanın farklı mal ve hizmetler için kullanılması tanınmış markanın ayırt edici karakterini zedeliyorsa, markanın sahibi kullanmaya engel olabilir.
__________________
Gıda Mühendisi Muhittin YILMAZ
Muhittin YILMAZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Tags
marka siniri, marka korumasinin ulkeselligi, marka korumanin suresi, marka koruma kapsami, marka koruma, marka karsiliklilik ilkesi, marka kapsami, marka haksiz kullanim, markann korunmas kapsami


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)

 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Markanın Kırılma Noktası Oktay SARI MARKA TESCİL 0 11-2009 08:05 PM
Markanın Önemi Oktay SARI MARKA TESCİL 0 10-2009 01:08 AM
İdeal Kilonun Korunması Muhittin YILMAZ Diyet Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli 0 04-2008 02:34 AM


Şu anda saat : 11:11 AM.