Geri git   Türkiyenin Gıdacılar Topluluğu - Gıda - Gıda Mühendisleri > Gıdacılar.Net GENEL > Mesleğimizde Çözülmesi Gereken Sorunlar
Connect with Facebook
Kayıt ol Arama Yeni Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 24-2008   #1
Junior Member
 
Üyelik tarihi: 15-08-2008
Mesajlar: 6
Tecrübe Puanı: 0
Tecrübe Puanı: 10
Tecrübe Derecesi : FoodyIdeas is on a distinguished road
FoodyIdeas is on a distinguished road
Standart Teşşekkürler Ziraat müh. odası!!!

Evet gerçekten teşşekürler.
Büyük bir yanlıştan kurtardı bizi.
Tekrar.
Gıda müh. odasının pasifliğine inat,davasını kazandı.

DANIŞTAY, USTALARIN SORUMLU YÖNETİCİLİK YAPMALARINA İLİŞKİN UYGULAMANIN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU !..

Yayına Giriş Tarihi: 10.10.2006 Güncellenme Zamanı: 10.10.2006 09:09:20 Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ


T.C.
DANIŞTAY
ONUNCU DAİRE
Esas No : 2006/2330

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Vekili : AV. Zuhal Dönmez - Bestekar Sok.No:49/5 Kavaklıdere/ANKARA

Davalı : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - ANKARA

İstemin Özeti : 24.2.2006 gün ve 26090 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (a) ve (c) bentlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Yahya Şahin

Düşüncesi : Dava konusu Yönetmelik maddesinin (a) bendi 10.9.2005 günlü Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle son şeklini almış olup, dava açma süresi geçirildikten sonra 21.4.2006 gününde açılan bu davada esası inceleneceğinden bu bende yönelik yürütmenin durdurulması isteminin incelenmeksizin reddi gerekmektedir.

Anılan Yönetmeliğin 24.2.2006 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değişik (c) bendi yönünden ise;

5179 sayılı Kanun ve anılan kanuna dayanılarak çıkartılan dava konusu yönetmelikte yer alan hükümlerdeki sorumlu yöneticinin tanımı, görev, yetki ve sorumlulukları ile sorumlu yönetici olabilme esasları bir bütün olarak değerlendirildiğinde; sorumlu yönetici müessesesiyle üretim faaliyetinin mevzuata ve hijyenik koşullara uygun yürütülmesinden işverenle birlikte sorumlu tutulacak ve üretim sürecinde çalışan ustalar da dahil olmak üzere işyerinin faaliyetlerinin gıda bilimi konusunda eğitim almış başka kişilerin gözetiminde yürütülmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (c) bendinde yer alan; kurslardan, sorumlu yöneticilik usta eğitim belgesi almış ustaların sorumlu yönetici olarak istihdam edilmesine olanak sağlayan dava konusu düzenleme sorumlu yöneticilik müessesesinin amacına ve kamu yararına aykırı bulunmaktadır.

Davalı idare tarafından, söz konusu işyerlerinin küçük çaplı olmaları nedeniyle Kanunda ve Yönetmelikte aranılan koşulu gerçekleştirmekte zorlanmaları nedeniyle düzenlemenin yapıldığı ileri sürülmekte ise de, bu iddia, Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (b) bendinde yer alan 5 işyeri için tek sorumlu yönetici istihdam edebileceğine ilişkin düzenleme dikkate alındığında yerinde görülmemiştir.

Belirtilen nedenle 29 uncu maddenin (c) bendinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Ekrem Atıcı

Düşüncesi : Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 87nci maddesi uyarınca karar veren Danıştay Nöbetçi Dairesince işin gereği görüşüldü.

Dava, 24.2.2006 tarih ve 26090 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (a) ve (c) bentlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

Dava konusu Yönetmelik 27.8.2004 gün ve 25566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 15.2.2005 gün ve 25728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (a) ve (c) bentleri değiştirilmiş, 7 / B numaralı ekinde değişiklik ve ekleme yapılmış, 10.9.2005 gün ve 25728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi değiştirilmiş, 28 nci maddesine (j) bendi eklenmiş, 29 uncu maddesinin (a) bendi yeniden değiştirilmiş Yönetmeliğin 7/A ve 7/B ekleri değiştirilmiştir. 24.2.2006 gün ve 26090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ise, sadece 29 uncu maddenin (c) bendinin tekrar değiştirilmesine ilişkindir.

Bu durumda 29 uncu maddenin (a) bendi 10.9.2005 günlü Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle son şeklini almış olup, dava açma süresi geçirildikten sonra 21.4.2006 gününde açılan bu davada esası incelenemeyeceğinden; bu bende yönelik yürütmenin durdurulması isteminin incelenmesi hukuken mümkün değildir.

Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (c) bendine gelince;

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un 1 inci maddesinde, "Bu kanunun amacı, gıda güvenliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak üzere gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham ve yarı mamül ve mamül gıda maddeleri ile gıda işlemeye yardımcı maddeler ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenliğine ilişkin özelliklerin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten ve satan işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi, gıda maddeleri ile ilgili hizmetler ile denetimine dair usul ve esasları belirlemek" olduğu hükmüne yer verilmiş, 3 üncü maddesinde sorumlu yöneticinin gıda mevzuatına uygun üretim yapmaktan işverenle birlikte sorumlu olan yöneticiyi ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun 6. maddesinde de; "Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde, üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici istihdamı zorunludur.

Sorumlu yönetici olabilmeye ve sorumlu yöneticilerin yetki, sorumluluk ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almıştır.

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik'in 1 inci maddesinde; bu yönetmeliğin amacının, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, işleyen, ambalajlayan, depolayan, nakleden, pazarlayan işyerlerinin çalışma izni, gıda sicili ve üretim izni işlemlerini, bu iş yerlerinin taşıması gereken asgari ve teknik şartlar ile sorumlu yönetici istihdamına dair usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtilmiş, 4 üncü maddesinde, sorumlu yönetici kanundakine paralel şekilde tanımlanmış, 29 uncu maddesinde, sorumlu yönetici olabilme ve istihdam esasları, 30 uncu maddesinde sorumlu yöneticilerin yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

24.2.2006 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğine dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinde, söz konusu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirildiği belirtilerek;

"c) (a) bendi dışında kalan iş yerlerinden yılda en çok 3 ay faaliyet gösteren mevsimlik iş yerleri ile 20 beygir gücü ve altında motor gücü bulunan; ekmek ve ekmek çeşitleri üreten iş yerleri , pastacılık ürünleri üreten iş yerleri, mantı, simit ,yufka, bazlama, pide, galeta, kadayıf gibi unlu mamül ürünleri üreten iş yerleri, leblebi üreten iş yerleri, ürettiği ürünleri sadece ürettiği mekanda satan diğer iş yerleri; yetkili makamlarca verilmiş ustalık belgesi almış elemanlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği/Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu veya bu kurumlarca yetkilendirilmiş bağlı mesleki birimlerinin birlikte açtığı kurslardan sorumlu yöneticilik usta eğitim belgesi almış olmaları halinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler". kuralına yer verilmiştir.

Öte yandan, dava konusu (c) bendinde değinilen, Yönetmeliğin 10.9.2005 günlü Resmi Gazetede yayımlanan değişik 29/ (a) bendinde ise, "a) Gıda üreten ve 60 beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 10 ve üzerinde işçi çalıştıran veya et ve et ürünleri üreten veya su ürünlerini işleyen veya hazır yemek üreten iş yerleri veya yemek fabrikaları veya her türlü gıda katkı karışımları üreten iş yerlerinde; en az 4 yıllık lisans eğitimi almış ziraat, gıda, kimya mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişilerin eğitim dallarına ve üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilmeleri her bir iş yeri için zorunludur.

En az 4 yıllık lisans eğitimi almış Ev Ekonomisi Yüksekokulu Beslenme Bölümü mezunları ve diyetisyenler yemek fabrikasında her bir işyeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler." kuralı yer almıştır.

Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin herhangi bir değişikliğe uğramadan aynen yürürlüğünü sürdüren (b) bendinde; "(a) bendi dışında kalan iş yerleri; (a) bendindeki meslek gruplarına uygun olarak azami 5 iş yeri için tek sorumlu yönetici istihdam edebilecekleri gibi gıda bilimi konusunda eğitim görmüş tekniker ve teknisyen seviyesindeki elemanlar üretimin niteliğine göre en fazla iki işyerinden sorumlu olacak şekilde istihdam edilebilirler". (h) bendinde de, "sorumlu yöneticiler EK- 7/A ve Ek -7/B'de belirtilen işkollarına göre, istihdam edilirler" kuralları bulunmaktadır.

Yönetmeliğin 10.9.2005 günlü Resmi Gazetede yayımlanan değişik 7/A Ekinde, gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilecek meslek mensupları sayılmış, bu listenin 7 inci maddesinde, "unlu mamüller (simit, yufka, kadayıf, galeta, ...vb), Ekmek ve Ekmek Çeşitleri, Pastacılık Ürünleri,Un, Bulgur ve Makarna Üreten İş Yerleri ile Hububat ve Bakliyat İşleyen İş Yerleri : Ziraat mühendisi (tüm bölümler) Gıda Mühendisi , Kimya Mühendisi, Kimyager, Biyolog." yer almıştır.

Davacı tarafından, Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (c) bendi uyarınca sorumlu yönetici olacak ustaların zaten o iş yerinde üretim yapan ustalar olmasının, bu düzenlemenin amacına aykırı olduğu, ekmek ve ekmek çeşidi üreten iş yerleriyle diğer unlu mamül üreten işyerlerinin çoğunun "ustaların" aynı zamanda sorumlu yönetici olacak şekilde faaliyette bulunmalarının halkın sağlığını tehlikeye attığı, Yönetmeliğin 7/A Ekinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilecek meslek mensupları ziraat mühendisi, gıda mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, biyolog olarak belirtilmiş iken, bunların yapmaları öngörülen sorumlu yöneticiliği kısa süreli eğitimle "ustaların" yapmalarının öngörülmesinin çelişkili olduğu ileri sürülerek düzenlemenin iptali istenilmektedir.

Davalı idare tarafından ise, ekmek ve ekmek çeşidi üreten iş yerleri ile diğer unlu mamuller üreten iş yerlerinin küçük kapasiteli işletmeler olduğu, 5179 sayılı Kanun gereği çalışma izni ve gıda sicil belgesi ile ürettikleri ürüne üretim izni alabilmeleri için sorumlu yönetici istihdamının gerektiği, ancak bu işletmelerin sorumlu yönetici temininde dolayısıyla söz konusu izinleri almakta zorlandıkları, bu işletmelerin kayıt altına alınması, üretimlerinin kontrol edilmesi ve sorumlu yönetici istihdamının kolaylaştırılması amacıyla (c) bendindeki düzenlemenin yapıldığı, "leblebi üreten iş yerleri"nin de, anılan maddede sayılan iş yerleri ile aynı durumda değerlendirildiğinden bu iş yerlerinde ustalık belgesine haiz kişilerin sorumlu yönetici olarak istihdamına olanak sağlandığı belirtilmektedir.

Yukarıda yer verilen Kanun ve Yönetmelik hükümlerindeki sorumlu yöneticinin tanımı görev, yetki ve sorumlulukları ile sorumlu yönetici olabilme esasları bir bütün olarak değerlendirildiğinde; sorumlu yönetici müessesesiyle üretim faaliyetinin mevzuata ve hijyenik koşullara uygun yürütülmesinden işverenle birlikte sorumlu tutulacak ve üretim sürecinde çalışan ustalar da dahil olmak üzere işyerinin faaliyetlerinin gıda bilimi konusunda eğitim almış başka kişilerin gözetiminde yürütülmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (c) bendinde yer alan; kurslardan sorumlu yöneticilik usta eğitim belgesi almış ustaların sorumlu yönetici olarak istihdam edilmesine olanak sağlayan dava konusu düzenleme sorumlu yöneticilik müessesesinin amacına ve kamu yararına aykırı bulunmaktadır.

Davalı idare tarafından, söz konusu işyerlerinin küçük çaplı olmaları nedeniyle Kanunda ve Yönetmelikte aranılan koşulu gerçekleştirmekte zorlandıklarından bu düzenlemenin yapıldığı ileri sürülmekte ise de, bu iddia, Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (b) bendinde yer alan 5 işyeri için tek sorumlu yönetici istihdam edebileceğine ilişkin düzenleme dikkate alındığında yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 24.2.2006 gün ve 26090 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşYerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (a) bendine yönelik yürütmenin durdurulması isteminin incelenmeksizin reddine, 2577 sayılı Yasanın 27 inci maddesinde öngörülen şartların gerçekleştiği anlaşıldığından, dava konusu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (c) bendinin yürütmesinin durdurulmasına 17.8.2006 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Başkan
Turgut CANDAN (X)

Üye
Kenan ATASOY

Üye
Hüseyin H. KARAKULLUKCU

Üye
Semra KAYIR

Üye
Nüket YOKLAMACIOĞLU

Bu konuyu inceleyin.

Haklı davamıza nasıl yardımcı olduklarını görün.

not:bu dava yeniden açıldı fakat önceki mahkemede haklı gerekçeyle reddedildiği için dava iptal edildi.

Gıda müh. adına teşekkürler.
FoodyIdeas isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 24-2008   #2
Junior Member
 
Üyelik tarihi: 20-08-2008
Mesajlar: 2
Tecrübe Puanı: 0
Tecrübe Puanı: 10
Tecrübe Derecesi : gbdyunus is on a distinguished road
gbdyunus is on a distinguished road
Standart

Hocam ben linki okudum ama bişey anlamadım netice nedir yani gıda mühendislerinin yararınamı oldu???
gbdyunus isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 02-2008   #3
Gıda Mühendisi
 
Muhittin YILMAZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 01-04-2008
Yaş: 40
Mesajlar: 1.070
Tecrübe Puanı: 100
Tecrübe Puanı: 101
Tecrübe Derecesi : Muhittin YILMAZ will become famous soon enoughMuhittin YILMAZ will become famous soon enough
Muhittin YILMAZ will become famous soon enoughMuhittin YILMAZ will become famous soon enough
Standart

ustalar gıda mühendislerinin yerine sorumlu yöneticilik yapabiliyorlardı şimdi yapamıyorlar.
__________________
Gıda Mühendisi Muhittin YILMAZ
Muhittin YILMAZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 03-2009   #4
Junior Member
 
onder - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 03-02-2009
Yaş: 38
Mesajlar: 11
Tecrübe Puanı: 13
Tecrübe Puanı: 10
Tecrübe Derecesi : onder is on a distinguished road
onder is on a distinguished road
Standart

bence mükemmel ve olması gereken bir karar yaşasın adalet
__________________
en iyi mühendis, elindeki işi en az güçle ve en iyi şekilde tamamlayandır....
onder isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 24-2009   #5
Junior Member
 
nazmi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 17-02-2009
Mesajlar: 15
Tecrübe Puanı: 13
Tecrübe Puanı: 10
Tecrübe Derecesi : nazmi is on a distinguished road
nazmi is on a distinguished road
Standart

Gıda mühendisleri odası ne iş yapıyor acaba
nazmi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 28-2009   #6
Junior Member
 
Üyelik tarihi: 18-10-2008
Mesajlar: 6
Tecrübe Puanı: 0
Tecrübe Puanı: 10
Tecrübe Derecesi : harunozdal is on a distinguished road
harunozdal is on a distinguished road
Standart

Gıda mühendisleri odası uyumakla meşkul artık şikayet etmiyorum çünkü çarpıklıkları ifade edecek gücüm kalmadı....
harunozdal isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 03-2009   #7
gnc
Member
 
Üyelik tarihi: 12-06-2008
Yaş: 36
Mesajlar: 37
Tecrübe Puanı: 13
Tecrübe Puanı: 10
Tecrübe Derecesi : gnc is on a distinguished road
gnc is on a distinguished road
Standart

Fırınlardaki sorumlu yöneticilik hakkı ustalardan alındı fakat gıda mühendislerine geçmedi arkadaşlar.Ben tarım il ile görüştüm fırınlarda sorumlu yöneticilğin kaldırılma durumu söz konusuymuş.Yani olay kimseye yaramadı daha.Tam bir muamma oldu.Tarım Bakanlığı ndaki her konu gibi.
gnc isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 10-2009   #8
Junior Member
 
Üyelik tarihi: 10-09-2009
Mesajlar: 4
Tecrübe Puanı: 0
Tecrübe Puanı: 10
Tecrübe Derecesi : fırın mağduru is on a distinguished road
fırın mağduru is on a distinguished road
Standart

herkese selam..
geçtiğimiz günlerde çalışmış olduğum fırından bir sebepten dolayı ayrıldım ve müşterilerimin tavsiye ettiği yan caddemizde 7.8 ay önce açılan başka bir fırının ekmek getirmesini istedim tek olduğumdan fırının yerini dahi görmüş değildim. bu arada eski fırınım beni şikayet etmiş tarım müdürlüğüne meğer fırın halen ruhsat işlemlerini halletmemiş.
buna istinaden aradan 10 gün geçmedi hiç bir şeyden haberim yokken tarımdan gelen meslektaşlarınız marketler yüzünden zeten boğulmuş bankaların vermiş olduğu kredi kartlarıyla iş yerimizi ayakta tutup çevirmeye çalıştığım işyerime 1.200 tl ceza kestiler..
sizden öğrenmek istediğim meslektaşlarınız neden hiç bir uyarı yapmadan ihtar çekmeden böyle bir uygulama yapmışlardır.. ayrıca diyelimki ben suçluyum koskoca cadde üzerinde faal durumdaki bir fırından ekmek aldım peki o fırını açık tutan belediyenin hiçmi suçu yok..
sanki bırakmış olduğum eski fırının oyununa gelmiş gibiyim zaten zar zor borçlarımızı ödeyebildiğim bu kriz zamanında bu ceza çok ağır geldi.
bana bu konuda ne yapmam gerektiği konusunda içinizden biri yardım edebilirmi
şimdiden teşekkürler
fırın mağduru isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 10-2009   #9
Gıda Mühendisi
 
Muhittin YILMAZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 01-04-2008
Yaş: 40
Mesajlar: 1.070
Tecrübe Puanı: 100
Tecrübe Puanı: 101
Tecrübe Derecesi : Muhittin YILMAZ will become famous soon enoughMuhittin YILMAZ will become famous soon enough
Muhittin YILMAZ will become famous soon enoughMuhittin YILMAZ will become famous soon enough
Standart

merhaba fırın mağduru üyemiz;

öncelikle siz ne iş yapıyorsunuz,benim anladığım kadarıyla siz küçük market işletiyorsunuz,ruhsatı olmayan yerden ekmek aldığınız için hem ekmeği satana hemde sattırana ceza kesmişler.çünkü 1200 tl ceza kesme işini hiç duymadım.Ancak mal tedariki yaptığınız yerin durumunu bilmelisiniz,çünkü insanlara ekmek satıyorsunuz,onu bilmemeniz bir mazeret olamaz.tabiki cezayı yazan kişi ne diye bu cezayı yazdı yani sebebini mutlaka size söylemiş olmalı yada tuttuğu tutanakta yazmış olmalı.

Size tavsiyem ilk önce konuyu daha detaylıca yazın,birde zaman kaybetmeden cezayı yazan il tarım mı ilçe tarımmı bilmiyorum ama gidin bir görüşün.En azından ruhsatının olduğunu sanmıştım deyin yani dediğiniz gibi ruhsatsız bir işletmeye göz yuman belediyedede suç var.ama forum sitemizde dediğimiz gibi bakın denetimsizlik almış başını öyle bir gitmiş ki bir tarafta işini doğru yapmaya çalışan birileri olsa diğerinin vurdumduymazlığı yüzünden birilerini mağdur edebiliyor.

Yani denetim şart ama sadece bir kurumda değil birbiriyle ilişkili her kurumda...

lütfen başınızdan geçen olayı daha ayrıntılı olarak yazın biz burdan kimseyi suçlamış olmayalım iyi çalışmalar.
__________________
Gıda Mühendisi Muhittin YILMAZ
Muhittin YILMAZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Alt 11-2009   #10
Junior Member
 
Üyelik tarihi: 10-09-2009
Mesajlar: 4
Tecrübe Puanı: 0
Tecrübe Puanı: 10
Tecrübe Derecesi : fırın mağduru is on a distinguished road
fırın mağduru is on a distinguished road
Standart

öncelikle herkese selam...
sayın muhuttin yılmaz abicim önce ilgilendiğin için teşekkür ederim..
şimdi ben istanbul maltepede annemin adına kayıtlı bir bakkal dükkanı işletiyorum abimle beraber,malumunuz büyük ölçekli marketler artık ara sokaklara kadar girdi ve biz küçük esnaflar sınırlı imkanlarla zar zor ayakta durmaktayız...
dün yazmış olduğum ceza miktarı yanlış olmuş asıl rakam 1.120 tl olacak bu arada..
benimde işlerim azalıp fırından şikayetler artınca değiştirmek durumda kaldım ve dünde bahsettiğim gibi 7_ 8 ay önce açılan yeni bir fırından ekmek getirmesini istedim ekmek almaya başlayalı daha 10 15 gün olmuştuki sonradan öğrendiğime göre eski fırınım alo 174 arayarak beni şikayet etmiş ist kartal ilçe tarımdan 2 görevli gelip abim varken işyerinde tutanak tutmuşlar tkb izni olmayan yani anladığım kadarıyla izinsiz çalışan fırından ekmek alıp satış yaptığından dolayı işyeri sahibinin yanında 10 adet ekmek imha edilmiş ve ceza kesilmiş hiç bir uyarı yapılmadan.. ve cezayıda maltepe kaymakamlığı onaylamış ben kaymakamlığada gittim ama kaymakam beyle görüşemedim kartal ilçe tarımma gittim müdür beyle görüştüm oda deyim yerinde ise macunun tüpten çıktığını söyledi..
şimdi sayın abim ben cezayı 5179 sayılı kanunun 29 maddesini a bendine göre yedim fakat öğrendiğim kadarıyla bu yasa çerçevesinde ekmeğin poşette olması ve üzerinde hangi fırında üretildiğini belirten kağıt olmasıda gerekiyor yanılıyorsam bağışlayın ve buna istinaden hangi bakkal market yada fırın bu şekilde ekmek üretip satıyor.. ayrıca sizler berbere traş olmaya gidip berberin kalfalık belgesi olup olmadığını soran vatandaş gördünüzmü yada elektrik tesisatı yaptırıp elektrikçiye ustalık belgesi soran. demek istediğim bu işlerin kontrolünü belediyelerin yapması gerekmiyormu eğer belediyem o fırına müsade etmeseydi şimdi ben bu şekilde olurmuydum.. son bir şey daha malumunuz şu aralar kürt açılımı yada demokratik açılım adında bazı gelişmeler var devlet dağdaki pkk lıya bile ikinci bir hak verip suça karışmamışsan in topluma karışmana yardım edeyim derken, ben namusuyla çalışan vergisini aksatmadan ödeyen evine ekmek parası götürmeye çalışan bir esnaf olarak hiç bir uyarıda bulunulmaksızın bu şekilde bir cezayla başbaşa bırakılmam sizcede çok ağır değilmi...
evt bende size katılıyorum denetim sıkı denetim yanlış yapana göz açtırmamak gerekli gerekliki bu tür zor durumlarda kalmayalım.. biraz uzunca oldu sanırım başınızı ağırttıysam çok özür dilerim....
saygılarımlaaaa
fırın mağduru isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)

 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Şu anda saat : 03:05 PM.Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.0 © 2011, Crawlability, Inc.